Algemene Voorwaarden 2018-05-24T07:14:02+00:00
algemene voorwaarden
algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Werving en Selectie Talentsourcer B.V. – versie 1 november 2017

Artikel 1: Definities
a) Indiensttreding: elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door Talentsourcer geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, als inleenkracht, enz.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van Opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.
b) Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die door Opdrachtnemer wordt geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met Opdrachtgever.
c) Opdrachtgever: degene voor wie Talentsourcer zich inspant om een Kandidaat te werven en te selecteren.
d) Opdracht: de overeenkomst tussen Talentsourcer en Opdrachtgever, waarbij Talentsourcer zich jegens Opdrachtgever inspant een kandidaat te werven en selecteren.

Artikel 2: Toepasselijkheid
a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Talentsourcer en de Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.
b) De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
c) Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan enkel schriftelijk worden afgeweken. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst, prevaleert de overeenkomst.

Artikel 3: Tot stand komen Opdracht
a) Alle aanbiedingen van Talentsourcer zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vastgelegd en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is gesteld.
b) Een Opdracht of overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Talentsourcer deze schriftelijke heeft geaccepteerd, dan wel een schriftelijke bevestiging heeft gestuurd of indien Talentsourcer met de uitvoering ervan is aangevangen.
c) Indien Opdrachtgever een Opdracht annuleert of essentiële kenmerken van de Opdracht wijzigt worden eventuele reeds verschuldigde kosten, zoals een startvergoeding, advertentiekosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Van wijziging van essentiële kenmerken van de Opdracht is in ieder geval sprake als elementen van de opdracht dusdanig zijn gewijzigd dat naar het oordeel van Talentsourcer er sprake is van een nieuwe Opdracht.

Artikel 4: Werving en selectie
a) Werving & selectie door Talentsourcer betreft de opdracht waarbij Talentsourcer één of meer geschikt geachte Kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de Opdrachtgever selecteert en mondeling of schriftelijk bij die opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van de Opdracht is sprake indien en zodra een door Talentsourcer bij de Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat aldaar in dienst treedt.
b) Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Talentsourcer aan de Opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie – al of niet na intrekking van de opdracht – in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.
c) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de werving van de betreffende vacature exclusief bij Talentsourcer uitgezet.
d) De Opdrachtgever verstrekt Talentsourcer tijdig alle voor een goede uitvoering van de Opdracht relevante informatie ten aanzien van de vacature, zoals de gewenste en vereiste kwalificaties van een kandidaat, haar organisatie en de arbeidsvoorwaarden. Talentsourcer is niet verantwoordelijk voor de informatie die door Opdrachtgever wordt verstrekt. Talentsourcer gaat ervan uit dat de verstrekte informatie juist en volledig is.

Artikel 5: Contractprijs
Bij acceptatie en/of aanvang van de Opdracht komen Talentsourcer aan de Opdrachtgever een contractprijs overeen. 50% hiervan wordt bij aanvang in rekening gebracht, Contractprijzen zijn exclusief additionele kosten voor advertising of agency fees. Inzet van wervingsactiviteiten zal altijd in overleg met Opdrachtgever gebeuren. De te facturen bedragen worden vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.
Tenzij Opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door Talentsourcer geïntroduceerde kandidaat bij Opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 6: Overige kosten
De Opdrachtgever is, buiten het honorarium en eventuele kosten van door de Opdrachtgever geaccordeerde publicaties, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht aan Talentsourcer verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken tussen Talentsourcer en de Opdrachtgever zijn gemaakt.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid
Talentsourcer is gehouden om zich in het kader van een Opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de Opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Talentsourcer geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de Opdrachtgever verantwoordelijk. Talentsourcer verstrekt geen enkele garantie voor wat betreft de geschiktheid van de Kandidaat. Talentsourcer aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een Kandidaat die door Talentsourcer is aangedragen.

Artikel 8: Geheimhouding
a) Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door Talentsourcer voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talentsourcer aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Opdrachtgever aan Talentsourcer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Talentsourcer om volledige schadevergoeding te vorderen.
b) De informatie die Opdrachtgever met Opdrachtnemer deelt mag Opdrachtnemer delen met de Kandidaten. Indien Opdrachtgever bij het verstrekken van informatie ten aanzien van haar organisatie aangeeft dat dit vertrouwelijke informatie betreft, zal Talentsourcer ten aanzien van die informatie strikte geheimhouding betrachten. Indien dergelijke vertrouwelijke informatie gedeeld dient te worden ten behoeve van de werving van de Kandidaten kan Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever die Kandidaten een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen.

Artikel 9: Facturering en betaling
a) Het 50% van de overeengekomen Contractprijs wordt aan de Opdrachtgever gefactureerd bij acceptatie en/of aanvang van de werving & selectieopdracht.
b) De betalingstermijn van door Talentsourcer verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens Talentsourcer op te schorten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
c) Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is zal door Talentsourcer zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op de wettelijke rente van 2 % van de verschuldigde hoofdsom vanaf de vervaldag tot de dag van algehele voldoening en zal voorts, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, aanspraak worden gemaakt op de buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 10,00;

Artikel 10: Vroegtijdig vertrek kandidaat
a) Indien een door Talentsourcer bemiddelde Kandidaat binnen drie maanden na indiensttreding niet meer bij de Opdrachtgever in dienst is, zal Talentsourcer, mits de Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Talentsourcer heeft voldaan, eenmalig, naar beste vermogen, een nieuwe Kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste Kandidaat bij de Opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure conform de oorspronkelijke opdrachtbevestiging zal hiertoe opnieuw worden opgestart.
b) Indien de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat met de Opdrachtgever binnen de proeftijd eindigt als gevolg van het eenzijdig wijzigen van- of toerekenbaar niet nakomen van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst door Opdrachtgever dan wel het gevolg is van een afvloeiingsplan, reorganisatie, fusie of overname door Opdrachtgever, vervalt het recht op invulling van de Opdracht door Opdrachtnemer.
c) Indien de Opdrachtgever van de garantieregeling (artikel 9.a.) gebruik wenst te maken, dient hij Talentsourcer binnen 14 (veertien) dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.
d) Indien Talentsourcer binnen 3 maanden na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat er niet in slaagt een nieuwe Kandidaat te werven en te selecteren, die bij de opdrachtgever in dienst treedt, betaalt Talentsourcer 25% van de door de opdrachtgever betaalde Contractprijs (dus niet van eventuele overige kosten) aan de opdrachtgever terug. Terugbetaling vindt niet plaats indien de opdrachtgever in de garantieperiode de door de eerste kandidaat vervulde functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld. Talentsourcer zendt in geval van terugbetaling aan de Opdrachtgever voor dit bedrag een creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen daarna.
e) Indien een door Talentsourcer in het kader van deze garantieregeling voorgestelde Kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien Talentsourcer 25% van het honorarium heeft terugbetaald, of indien de Opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld, is Talentsourcer van haar verplichtingen uit hoofde van dit garantieartikel gekweten.
f) De bepalingen uit dit artikel zijn niet van toepassing indien de dienstverlening van Talentsourcer plaatsvindt op basis van no cure no pay.

Artikel 11: Overige verplichtingen Opdrachtgever
a) De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Talentsourcer op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Opdrachtgever een door Talentsourcer geïntroduceerde Kandidaat binnen 12 maanden na introductie van de Kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 4 van deze algemene voorwaarden bepaalde.
b) Indien de Opdrachtgever een door Talentsourcer geïntroduceerde Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 12 maanden na de introductie van de Kandidaat door Talentsourcer alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met de Kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 2 van deze algemene voorwaarden bepaalde.

Artikel 12: Einde opdracht en ontbinding
a) Een Opdracht eindigt in elk geval door succesvolle vervulling van de Opdracht, door intrekking van de Opdracht door Talentsourcer of de Opdrachtgever en – indien een termijn is afgesproken – door tijdsverloop. Het eindigen van een Opdracht laat verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Talentsourcer met betrekking tot door Talentsourcer bij de Opdrachtgever geïntroduceerde Kandidaten onverlet. Een Opdracht kan niet tussentijds worden opgezegd.
b) Talentsourcer heeft het recht een overeenkomst of Opdracht te ontbinden, zonder dat daarvoor voorafgaande ingebrekestelling vereist is en steeds met het recht om schadevergoeding te vorderen, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling of zijn eigen faillissement heeft aangevraagd, hij zijn onderneming liquideert, er op een wezenlijk deel van zijn vermogen beslag wordt gelegd, er sprake is van een voorgenomen fusie of verkoop van zijn organisatie en indien hij een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van een Opdracht niet, niet geheel of niet tijdig nakomt.

Artikel 13: Privacy en beveiliging
a) In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats.
b) De opdrachtgever en Talentsourcer zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en aanverwante wet- en regelgeving.
c) De opdrachtgever verlangt geen gegevens van Talentsourcer die op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mogen worden verstrekt.
d) De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Talentsourcer aan hem verstrekte gegevens.
e) De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Talentsourcer alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.
f) De opdrachtgever vrijwaart Talentsourcer tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens Talentsourcer in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Talentsourcer gemaakte kosten.

Artikel 14: Rechtskeuze en geschillen
De overeenkomst alsmede de Opdracht, de aanvraag en de offerte van Talentsourcer alsmede deze Algemene Voorwaarden worden volledig beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht alsmede geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, worden, in eerste aanleg, gebracht voor de Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda.